Skip to main content
frise mini BEL ONS : +32 52 22 42 52
frise mini KIES UW TAAL | 

Charter inzake gegevensbescherming

Wij beseffen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal vormt van SKYBEL.BE (hierna genoemd “het Bedrijf”, « wij » of « ons »). Respect voor uw privéleven is bijgevolg zeer belangrijk voor ons. Dit charter inzake gegevensbescherming (hierna genoemd het « Charter ») geldt voor onze website https://www.skybel.be (hierna genoemd de « Website ») evenals voor alle relaties tussen het Bedrijf en zijn klanten, prospecten en handelspartners.
Dit Charter bevat onder andere informatie betreffende de persoonsgegevens die het Bedrijf verzamelt, de manier waarop het daarmee omgaat en hoe het deze gebruikt.

Het Bedrijf vestigt er de aandacht op dat het op elk moment probeert te handelen in overeenkomst met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april die op 25 mei 2018 van kracht werd – de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - met gedeeltelijke intrekking van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens die tot dan toe van kracht was, en de Belgische wetgeving inzake de toepassing van de hierboven vermelde regelgeving. Dit Charter bevat onder andere informatie betreffende de persoonsgegevens die het Bedrijf verzamelt, de manier waarop het daarmee omgaat en hoe het deze gebruikt.

Uw bezoek aan de Website houdt in dat u expliciet akkoord gaat met dit Charter (door het feit dat u uw persoonsgegevens heeft meegedeeld of uw deelname heeft bevestigd) en bijgevolg ook met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, daarmee omgaan en hoe wij deze gebruiken.

Gelieve naast dit Charter tevens kennis te nemen van de Wettelijke vermeldingen en het Cookiebeleid van het Bedrijf.

Soorten persoonsgegevens

Het Bedrijf kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken :

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres van het bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Gegevens verzameld via de sociale netwerken
 • Naam van het bedrijf
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens die meegedeeld worden in het lege veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens die vrijwillig meegedeeld worden aan het Bedrijf (bijvoorbeeld via uw briefwisseling)
 • Enz. Het Bedrijf verzamelt bovendien automatisch anonieme informatie betreffende uw navigatiegedrag wanneer u de Website bezoekt. Zo registreert het Bedrijf bijvoorbeeld automatisch welke pagina’s u opent, welke webbrowser u gebruikt, naar welke website u doorklikt wanneer u toegang kreeg tot de Website, enz. Wij kunnen u niet identificeren op basis van die gegevens, maar zij laten ons toe statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website. Voor meer informatie in dit verband raden wij u aan om ons Cookiebeleid te lezen.

Wijze waarop de persoonsgegevens verzameld worden

De persoonsgegevens worden verzameld ingeval van / in het kader van :

 

 • Een samenwerking met het Bedrijf,
 • Briefwisseling met het Bedrijf,
 • Het aanvragen van een prijsopgave,
 • Het gebruikmaken van de diensten van het Bedrijf, al dan niet via de Website, al dan niet via een mobiel toestel,
 • De uitwisseling van businesskaartjes,
 • De controle van uw identiteit (bijvoorbeeld wanneer u onze klantendienst contacteert),
 • Enz.
  De persoonsgegevens die ons Bedrijf verzamelt worden dus expliciet en vrijwillig meegedeeld door u.
  Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is soms een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten, zoals :
 • Toegang krijgen tot bepaalde pagina’s van onze Website,
 • Online een reservatie doorgeven,

Gebruik van persoonsgegevens

Het Bedrijf kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die beschreven worden in bijlage 1 van dit Charter.

In het algemeen geldt dat wij uw persoonsgegevens slechts gebruiken indien u hiervoor de toestemming gaf of indien het gebruik daarvan wettelijk verantwoord is in het kader van:

 • De bescherming van onze rechtmatige belangen,
 • Het afsluiten van een contract dat u aan ons bindt, het onderhandelen daarover en het uitvoeren daarvan,
 • Het naleven van een wettelijke verplichting,
 • De vrijwaring van het algemeen belang.

Meedelen van persoonsgegevens aan derden

Het Bedrijf deelt uw persoonsgegevens niet mee aan derden uitgezonderd indien dit noodzakelijk is voor de levering van producten en/of diensten, zoals in de volgende gevallen - maar zonder dat dit beperkt blijft tot - :

 • De organisatie en de opvolging van reservaties,
 • De levering van producten,
 • De uitvoering van audits,
 • Analyses van de bezoekers van onze Website.

In dit kader kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan webmasters, betalingspartners, softwareleveranciers, cloudpartners, transportpartners, centra voor gegevensopslag, externe informaticaconsultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, dienstenleveranciers, enz.).

Indien het nodig is dat het Bedrijf in dit kader uw persoonsgegevens meedeelt aan derden, dan moet de betrokken derde partij uw persoonsgegevens gebruiken in overeenkomst met de bepalingen van dit Charter.

Niettegenstaande het voorgaande is het evenwel mogelijk dat het Bedrijf uw persoonsgegevens bekend maakt in de volgende gevallen:

 • Aan de bevoegde overheidsdiensten indien het Bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is, of in het kader van een toekomstige gerechtelijke procedure en om onze rechten te waarborgen en te verdedigen;
 • Indien het Bedrijf of bijna al zijn activa overgenomen worden door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens die door het Bedrijf verzameld werden deel uitmaken van de overgedragen activa;
 • Desgevallend indien u hier expliciet de toelating voor gaf.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

Elke gebeurlijke overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) met een bestemmeling die woonachtig is of waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in een land dat niet binnen een gelijkaardige regeling valt zoals uitgevaardigd door de Europese Commissie, is onderworpen aan de bepalingen van een gegevensoverdracht-overeenkomst die de standaard contractuele clausules bevat zoals gedefinieerd in het Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EC) of overeenkomstig om het even welk ander wettelijk mechanisme inzake het privéleven, of gelijk welke andere regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaring van persoonsgegevens

Uitgezonderd wanneer een langere bewaartermijn nodig of gerechtvaardigd is bij wet of om een andere wettelijke verplichting na te leven, bewaart het Bedrijf uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is om de doelstellingen te halen en in te vullen zoals beschreven in dit Charter, onder het hoofdstuk “Gebruik van de persoonsgegevens”.

Het Bedrijf bewaart alle persoonsgegevens die het verzamelt in geprinte dossiers die intern bewaard worden evenals in elektronische vorm op onze interne servers.

Bijlage 2 : bewaringsduur per verwerkingscategorie.

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van het privéleven

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegeven,
 • Het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te updaten,
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten schrappen (« het recht om vergeten te worden ») – in dit verband meldt het Bedrijf dat bepaalde diensten niet meer beschikbaar zullen zijn of niet meer geleverd kunnen worden als u bepaalde persoonsgegevens schrapt of laat schrappen,
 • Het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken,
 • Het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens,
 • Het recht om u te verzetten / bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u uw rechten inzake de bescherming van uw privéleven wenst te doen gelden gelieve u Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. te contacteren of het contactformulier in te vullen en dit naar het Bedrijf te sturen via e-mail of per post.

Wij wijzen erop dat de communicatie via e-mailberichten niet altijd beveiligd verloopt. Gelieve dan ook nooit informatie over uw betaalkaart of gevoelige informatie mee te delen in de e-mails die u naar ons stuurt.

U kunt uw rechten gratis doen gelden door middel van het bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u uw persoonsgegevens, die u meedeelt bij het aanmaken van uw account, op elk moment bijwerken, wijzigen en/of controleren via uw account.

Indien u onze nieuwsbrieven of andere inlichtingen betreffende de diensten van het Bedrijf niet meer wenst te ontvangen kunt u op elk moment uitschrijven door te klikken op “Uitschrijven”.

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), via deze link « https://www.privacycommission.be/fr ».

Bescherming van persoonsgegevens

Het Bedrijf verbindt zich ertoe alle redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen om een ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, inclusief hun verlies, misbruik of wijziging.

Het Bedrijf bewaart alle persoonsgegevens die het verzamelt in de cloud (via een of meer datacenters gevestigd in de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van het Bedrijf, de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar veiligheidsniveau niet gewaarborgd worden. Geen enkele transfer- of transmissiemethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode zijn 100% zeker, zodat het Bedrijf op dit vlak geen absolute veiligheid kan garanderen.
Tot slot hangt de veiligheid van uw account tevens af van de vertrouwelijkheid van uw paswoord om toegang te krijgen tot het platform en/of de app. Het Bedrijf zal nooit uw paswoord vragen, hetgeen inhoudt dat u dit zelf ook niet mag meedelen aan derden. Indien u ondanks alles toch uw paswoord meegedeeld heeft aan een derde, bijvoorbeeld omdat deze u vertelde dat hij u aanvullende diensten biedt, dan krijgt die derde via uw paswoord toegang tot uw account, uw rekening en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de handelingen die uitgevoerd worden op uw account. Het Bedrijf raadt u dan ook dringend aan om meteen uw paswoord te veranderen en contact met ons op te nemen wanneer u vaststelt dat iemand toegang gekregen heeft tot uw account.

Bijwerking van het Charter

Het bedrijf heeft de gewoonte om dit Charter te updaten door een nieuwe versie op de Website te posten. Het is dan ook aangeraden om regelmatig de Website te raadplegen en de pagina waarop het Charter staat te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de recentste wijzigingen.

De recentste versie is altijd raadpleegbaar via deze link.

Andere websites

De Website bevat eventueel hyperlinks naar andere websites. Wanneer u klikt op een van deze links kunt u naar een andere website geleid worden, of een andere internetbron, die gegevens over u kan ontvangen via cookies of andere technologieën. Het bedrijf heeft geen enkele aansprakelijkheid, controle- of beheerverantwoordelijkheid voor deze andere websites of internetbronnen, noch wat het verzamelen van uw persoonsgegevens betreft, noch wat hun gebruik en hun verspreiding aangaat. U moet zelf het vertrouwelijkheidsbeleid van die andere websites en internetbronnen controleren om na te gaan of zij handelen in overeenkomst met de wettelijke bepalingen inzake het privéleven.

Contacteer het Bedrijf

Indien u vragen heeft over het Charter of de manier waarop het Bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve u ons te contacteren :
- Per e-mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
of
- Per post : SKYBEL.BE – Ambachtsstraat, 5 - 1840 LONDERZEEL

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop het Bedrijf de vragen of opmerkingen die u meedeelde behandeld heeft, of als u klachten heeft over de manier waarop het Bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gelieve er rekening mee te houden dat mededelingen via e-mail niet altijd beveiligd zijn. Gelieve dan ook geen informatie betreffende uw betaalkaart of gevoelige informatie mee te delen via de e-mails die u naar ons stuurt.

Wat verwachten wij van u ?

Wij verwachten van u dat u ons correcte en up-to-date informatie bezorgt. U dient ons ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in uw situatie. Indien u in bepaalde omstandigheden informatie betreffende een derde moet meedelen, nodigen wij u uit om deze persoon voorafgaand de toestemming hiervoor te vragen.

Dit Charter wordt regelmatig bijgewerkt ; u vindt de recentste versie hier. Invullen van zodra de link actief is

Bijlage 1 – Waarom worden de persoonsgegevens gebruikt

Het Bedrijf kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden : opstellen van een prijsopgave ; opvolging van een offerte (en versturen daarvan) ; aanmaken van een account (-demo) en de bevestiging daarvan ; versturen van marketingacties en doelgerichte reclame ; versturen van nieuwsberichten en promotionele aanbiedingen op basis van uw persoonlijke voorkeur en desgevallend op basis van uw expliciete toestemming; opstellen van klantentevredenheidsstudies en andere marktstudies; registratie van winkelbezoekers; bevestiging van een inschrijving voor een webinar, een seminar, een evenement enz.; versturen van facturen en innen van betalingen, enz.

1. Ontvangst en verwerking van vragen die ingediend worden via het contactformulier of via enig ander kanaal
Op onze Website staat een online contactformulier tot uw beschikking. U kunt het Bedrijf tevens telefonisch contacteren. Om uw vragen te kunnen beantwoorden (vraag om informatie, een offerte, enz.) moet het Bedrijf bepaalde persoonsgegevens verwerken.
Deze verwerking gebeurt omdat ze legitiem verantwoord is of met uw toestemming.

2. Opstellen van een prijsopgave of offerte
Om u, op uw verzoek, een prijsopgave of een offerte te kunnen bezorgen moet het Bedrijf bepaalde persoonsgegevens verwerken.
Deze verwerking gebeurt omdat ze legitiem verantwoord is of met uw toestemming.

3. Opstellen van een overeenkomst/contract
Naargelang de klantencategorie kan het mogelijk zijn dat u een overeenkomst/contract dient af te sluiten met het Bedrijf zodat wij de samenwerking kunnen starten om u de diensten te kunnen leveren die u gevraagd heeft. In dit kader verzamelen wij een aantal persoonsgegevens.
Deze verwerking gebeurt omdat ze legitiem verantwoord is of in het kader van een wettelijke verplichting.

4 Levering van producten en/of diensten, verwerking van uw handelingen en uitvoering van uw instructies
Wij gebruiken uw gegevens om u de producten en diensten te kunnen leveren waarvoor u beroep deed op ons Bedrijf. Dat houdt in dat het Bedrijf in het bezit is van uw persoonsgegevens en deze zo lang als nodig bewaart voor de levering van de dienst(en) waarvoor u zich inschreef.
Deze verwerking gebeurt in het kader van de uitvoering van het contract dat met u afgesloten werd of elke andere verbintenis die aangegaan werd door uzelf en het Bedrijf.

5 Versturen van facturen en innen van betalingen
In het kader van de diensten die voorgesteld worden door het Bedrijf en de overeenkomsten die u met ons afsluit, gebruiken wij bepaalde van uw persoonsgegevens om de facturen op te stellen en vervolgens de betalingen te innen, deze op te nemen in onze boekhouding en voor alle activiteiten die gepaard gaan met het goede beheer van de facturatiedossiers.
Deze verwerking gebeurt omdat ze legitiem verantwoord is of in het kader van een wettelijke verplichting.

6 Optimalisatie van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website - prestatiecookies
Bij het gebruik van onlineprogramma’s vragen wij uw toestemming voor het gebruik van cookies. Uw toestemming vormt de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.
Klik hier indien u meer informatie wenst over cookies en ons beleid terzake.

7 Opstellen van mailinglijsten
In het kader van de verschillende diensten die wij aanbieden stellen wij een contacten-gegevensbank samen. Het is mogelijk dat sommige van uw persoonsgegevens in dit verband opgenomen worden in een gegevensbank.
De juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is ons legitiem belang of uw toestemming.

8 Naleven van de wetten en de regelgeving
Wij leven alle geldende wetten en regelgevingen na. In dat kader, en indien wij daartoe verplicht zijn, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken.
Deze verwerking kan gebeuren in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting.

9 Bescherming van onze rechten
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze rechten te beschermen, meer bepaald in het kader van de verdediging of de bescherming van onze wettelijke rechten en belangen, gerechtelijke acties, het beheer van klachten of betwistingen, in het geval van een herstructurering van bedrijven of andere fusie- of acquisitiehandelingen. Wij gebruiken de gegevens dan indien dit legitiem verantwoord is.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Reden

Maximale bewaringsduur (uitgezonderd indien anders vermeld)

Ontvangst en beantwoorden van gestelde vragen

Legitiem belang

Toestemming

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Opstellen van een prijsopgave of offerte 

Legitiem belang

Toestemming

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Beheer van opleidingen

Uitvoering van het contract

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Beheer van audits

Uitvoering van het contract

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Opstellen van een contract 

Legitiem belang

Wettelijke verplichting

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Uitvoering van diensten, verwerking van uw opdrachten en uitvoering van uw instructies

Uitvoering van het contract

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Facturen en betalingen

Uitvoering van het contract

Wettelijke verplichting

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Optimalisatie van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

Legitiem belang

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Sollicitatie voor een vacature en indiening van de CV

Legitiem belang

Toestemming

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Opstellen van mailinglijsten

Legitiem belang

Toestemming

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

 

Naleving van de wetten en regelgeving

Wettelijke verplichting

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.

Bescherming van onze rechten

Legitieme belangen

Zolang de gerechtelijke actie/ de klachtprocedure duurt.